Podatek katastralny w Polsce? Ministerstwo odpowiada

"Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac, których skutkiem byłoby określenie zasad pobierania podatku od nieruchomości opartego na wartości nieruchomości" - deklaruje wiceminister Jan Sarnowski. Mimo to, pytania o podatku katastralnym wciąż powracają.

"Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac, których skutkiem byłoby określenie zasad pobierania podatku od nieruchomości opartego na wartości nieruchomości" - deklaruje wiceminister Jan Sarnowski. Mimo to, pytania o podatku katastralnym wciąż powracają.

- Podatek od nieruchomości to podatek, w którym przedmiotem opodatkowania są stany faktyczne lub prawne, od których zaistnienia ustawodawca uzależnia powstanie obowiązku podatkowego, a w szczególności posiadanie nieruchomości - napisał w interpelacji do ministra finansów poseł Aleksander Miszalski.

Poprosił też o odpowiedź na pytania:

  1. O ile względem roku 2015 wzrastał w kolejnych latach podatek od nieruchomości? Proszę o przedstawienie konkretnych danych dotyczących wzrostu względem roku 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.
  2. Czy rząd lub według Pańskich informacji większość parlamentarna planuje w 2021 r. kolejny wzrost podatku od nieruchomości?
  3. Czy rząd lub według Pańskich informacji większość parlamentarna planuje w 2021 r. wprowadzenie podatku katastralnego lub jego mechanizmów?

- Wysokość stawek podatku od nieruchomości, w granicach stawek maksymalnych, corocznie waloryzowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określa rada gminy - odpowiedział Jan Sarnowski, wiceminister finansów.

Coroczna zmiana wysokości górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości (inaczej stawek maksymalnych) jest powiązana ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje jedynie czynności technicznej polegającej na przeliczaniu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem, o którym mowa powyżej. Stawki podatku od nieruchomości są ogłaszane, w drodze obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na każdy rok podatkowy, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Obowiązujące w latach 2016 i 2017 maksymalne stawki podatku od nieruchomości, co do zasady, zostały obniżone odpowiednio o 1,2% oraz 0,9% w stosunku do roku poprzedniego. Niektóre stawki podatku do nieruchomości nie uległy zmianie, co jest związane z niskim wskaźnikiem cen towarów i usług oraz zasadami zaokrąglania przeliczanych stawek
w górę do pełnych groszy. 

- dodał Sarnowski.

Wiceminister wskazał, że "od roku 2018 r. występuje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki maksymalne podatku od nieruchomości na 2018 r.6 wzrosły o 1,9 %, na 2019 r. o 1,6 %, na 2020 r. o 1,8 %, a na 2021 r. o 3,9 %". 

Pytany o podatek katastralny, wiceminister Sarnowski zadeklarował:

Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac, których skutkiem byłoby określenie zasad pobierania podatku od nieruchomości opartego na wartości nieruchomości. 


Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2022 CYBERMEDIA