Polski Ład – od 1 stycznia 2022? Czy są inne terminy dla nowelizacji?

Polski Ład – od 1 stycznia 2022? Czy są inne terminy dla nowelizacji?

Jedną z najczęściej pojawiających się kontrowersji i obaw podatników w związku ze zmianami jakie planuje Polski Ład jest bardzo szybkie wprowadzenie nowelizacji, już do 1 stycznia 2022 roku. Ustawa została opracowana przez Sejm oraz Senat, obecnie czeka na podpis Prezydenta. Niewiele jednak osób zwraca uwagę, że część zmian została zaplanowana w innych terminach. Zgodnie z art. 89 ustawy nowy Ład, niektóre zmiany wejdą odpowiednio od 1 lipca 2022 roku, 1 stycznia 2023 oraz 1 stycznia 2024. Z jakimi reformami ustawodawca postanowił więc poczekać dłużej?

Od 1 lipca 2022

Zgodnie z treścią ustawy nowy Ład od 1 lipca wchodzą w życie reformy określone w art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1–4, 9, 11–16, 18 i 19, art. 20 pkt 8 i art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3. Czego dotyczą?

 • art. 3 pkt 1 - traktuje o zmianach w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i dodaniu art 3b dotyczących zasadniczo zobowiązań grupy kapitałowej lub grupy VAT;
 • art. 7 pkt 3 - to zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa i rozszerzenia w art. 14n dotyczące przede wszystkim grupy VAT;
 • art. 7 pkt. 11 - oznacza nowe brzmienie art. 75 § 2a;
 • art. 7 pkt. 13 - rozszerza się art. 77b o regulacje dotyczące przedstawiciela grupy VAT;
 • art. 7 pkt. 16 lit. b i 17 - to zmiany dotyczące 86a i 86j dotyczące zasadniczo podatkowych grup kapitałowych;
 • art. 7 pkt. 33 i 38 - to rozszerzenie art. w art. 133 i 258;
 • art. 12 - to zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • art. 14 - to zmiana w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – a dokładniej ich określona część;
 • art.20 pkt 8 - to zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i dokładniej zmiany w zakresie obecnego w art. 48;
 • art. 22 pkt. 2 - to regulacje dotyczące regulacji nowy Ład w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców ("po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu").

od 1 stycznia 2023

Od  1 stycznia 2023 roku w życie wchodzą przepisy ustawy Polski Ład o numerach art. 1 pkt 39 i pkt 63 lit. c, art. 2 pkt 11 lit. a i c, pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b, art. 9 pkt 11 oraz art. 66. Czego dotyczą?

 • art. 1 pkt 39 i pkt 63 lit. c – art. 1 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ust. 39 dotyczy rozszerzenia w art. 24a prowadzenia i przesyłania ksiąg przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania, ust. 63 traktuje natomiast o zmianach w art. 33;
 • art. 2 pkt 11 lit. a i c art. 2 - traktuje o treści zmian nowy Ład w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i zmianach w art. 9, czyli znów mówi o księgach albo ewidencjach przy użyciu programów komputerowych i ich odpowiednim przesyłaniu;
 • art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b – to zmiany w art. 16;
 • art. 9 pkt. 11 - to zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a ustęp 11 w art. 15 dodaje kolejne ust. 12 i 13 dotyczące prowadzenia ewidencji i wykazów przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ich do urzędu skarbowego.
 • art. 66 - brzmi: Księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w art. 24a ust. 1e ustawy zmienianej w art. 1, art. 9 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 2 oraz w art. 15 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 9, są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2022 r.

od 1 stycznia 2024

Najbardziej odległe reformy nowy Ład proponuje od 1 stycznia 2024 roku i ma to dotyczyć jego art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2. Czyli poszczególnych zasad rozszerzenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa o nowy dział - IIC traktujący na temat porozumienia inwestycyjnego.

 

Materiał zewnętrzny.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2022 CYBERMEDIA