Polski Ład – od 1 stycznia 2022? Czy są inne terminy dla nowelizacji?

Polski Ład – od 1 stycznia 2022? Czy są inne terminy dla nowelizacji?

Jedną z najczęściej pojawiających się kontrowersji i obaw podatników w związku ze zmianami jakie planuje Polski Ład jest bardzo szybkie wprowadzenie nowelizacji, już do 1 stycznia 2022 roku. Ustawa została opracowana przez Sejm oraz Senat, obecnie czeka na podpis Prezydenta. Niewiele jednak osób zwraca uwagę, że część zmian została zaplanowana w innych terminach. Zgodnie z art. 89 ustawy nowy Ład, niektóre zmiany wejdą odpowiednio od 1 lipca 2022 roku, 1 stycznia 2023 oraz 1 stycznia 2024. Z jakimi reformami ustawodawca postanowił więc poczekać dłużej?

Od 1 lipca 2022

Zgodnie z treścią ustawy nowy Ład od 1 lipca wchodzą w życie reformy określone w art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1–4, 9, 11–16, 18 i 19, art. 20 pkt 8 i art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3. Czego dotyczą?

 • art. 3 pkt 1 - traktuje o zmianach w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i dodaniu art 3b dotyczących zasadniczo zobowiązań grupy kapitałowej lub grupy VAT;
 • art. 7 pkt 3 - to zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa i rozszerzenia w art. 14n dotyczące przede wszystkim grupy VAT;
 • art. 7 pkt. 11 - oznacza nowe brzmienie art. 75 § 2a;
 • art. 7 pkt. 13 - rozszerza się art. 77b o regulacje dotyczące przedstawiciela grupy VAT;
 • art. 7 pkt. 16 lit. b i 17 - to zmiany dotyczące 86a i 86j dotyczące zasadniczo podatkowych grup kapitałowych;
 • art. 7 pkt. 33 i 38 - to rozszerzenie art. w art. 133 i 258;
 • art. 12 - to zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • art. 14 - to zmiana w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – a dokładniej ich określona część;
 • art.20 pkt 8 - to zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i dokładniej zmiany w zakresie obecnego w art. 48;
 • art. 22 pkt. 2 - to regulacje dotyczące regulacji nowy Ład w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców ("po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu").

od 1 stycznia 2023

Od  1 stycznia 2023 roku w życie wchodzą przepisy ustawy Polski Ład o numerach art. 1 pkt 39 i pkt 63 lit. c, art. 2 pkt 11 lit. a i c, pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b, art. 9 pkt 11 oraz art. 66. Czego dotyczą?

 • art. 1 pkt 39 i pkt 63 lit. c – art. 1 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ust. 39 dotyczy rozszerzenia w art. 24a prowadzenia i przesyłania ksiąg przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania, ust. 63 traktuje natomiast o zmianach w art. 33;
 • art. 2 pkt 11 lit. a i c art. 2 - traktuje o treści zmian nowy Ład w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i zmianach w art. 9, czyli znów mówi o księgach albo ewidencjach przy użyciu programów komputerowych i ich odpowiednim przesyłaniu;
 • art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b – to zmiany w art. 16;
 • art. 9 pkt. 11 - to zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a ustęp 11 w art. 15 dodaje kolejne ust. 12 i 13 dotyczące prowadzenia ewidencji i wykazów przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ich do urzędu skarbowego.
 • art. 66 - brzmi: Księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w art. 24a ust. 1e ustawy zmienianej w art. 1, art. 9 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 2 oraz w art. 15 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 9, są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2022 r.

od 1 stycznia 2024

Najbardziej odległe reformy nowy Ład proponuje od 1 stycznia 2024 roku i ma to dotyczyć jego art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu § 4, art. 20zw § 2 zdanie drugie i art. 20zx § 2. Czyli poszczególnych zasad rozszerzenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa o nowy dział - IIC traktujący na temat porozumienia inwestycyjnego.

 

Materiał zewnętrzny.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
   
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2022 CYBERMEDIA