To już pewne. Koniec z maseczkami na powietrzu!

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rządu, które znosi od 15 maja br. obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rządu, które znosi od 15 maja br. obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu.

Takie rozwiązanie zapowiadał już pod koniec kwietnia minister Adam Niedzielski. Warunkiem było, by wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy osób spadł poniżej 15. Wskaźnik ten udało się osiągnąć już 4 maja (14,9), więc stało się jasne, że od 15 maja zrzucimy maseczki na powietrzu.

Dziś oficjalnie potwierdzono to rozporządzeniem rządu.

Rozporządzenie rządu

Do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób;
  • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  • na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lo-kali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
  • w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
  • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawie-dliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spo-łecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunika-cyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straga-nach);
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności pu-blicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. nakaz, o którym mowa powyżej, NIE DOTYCZY miejsc na otwartym powietrzu.

  • Do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1 na statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2024 CYBERMEDIA